Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Rachunek zysków i strat oraz inne elementy pełnej księgowości

Rachunek zysków i strat jednostek zawiera informacje o wyniku finansowym, jaki uzyskała ona w danym roku obrotowym. Jako jeden z dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego ma za zadanie określać stan finansowo-majątkowy jednostki gospodarczej.

Oczywiście sprawozdanie finansowe sporządzane jest tylko przez jednostki, prowadzące pełną księgowość w postaci ksiąg rachunkowych. Do takiego sprawozdania oprócz rachunku zysków i strat załącza się również bilans, obejmujący wykaz wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Jeżeli sprawozdanie finansowe poddawane jest obowiązkowemu badaniu księgowemu należy dołączyć dodatkowe dokumenty, którymi są zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, a jeżeli sprawozdanie wykonuje spółka kapitałowa (z o.o. lub akcyjna) należy sporządzić również sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie finansowe to obowiązek wielu przedsiębiorców, związany z prowadzeniem pełnej księgowości. Niestety tak wiele obowiązków księgowych oraz rozbudowany system księgowości powoduje, że prowadzenie księgowości jest znacznie trudniejsze i kosztowniejsze. W takich przypadkach najlepiej zdecydować się na tanią księgowość z oferty naszego biura rachunkowego.

Call Now