Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Przekształcanie przedsiębiorstw w spółki handlowe

Przekształceniu w spółkę handlową mogą zostać poddane wszystkie przedsiębiorstwa, a to znaczy – spółki handlowe oraz spółki cywilne, a także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (z wyjątkiem spółki, która jest w trakcie procesu likwidacyjnego lub upadłości). W wyniku przekształcenia nie następuje zmiana tożsamości podmiotu, lecz tylko formy prawnej. Przekształcona spółka posiada ciągle uzyskane zezwolenia, koncesje lub ulgi oraz NIP i REGON.

WARUNKI PRZEKSZTAŁCANIA PRZEDSIĘBIORSTW W SPÓŁKI HANDLOWE

1) Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wymaga zgody wszystkich wspólników w przypadku spółki partnerskiej oraz spółki jawnej, a przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej zgody wszystkich komplementariuszy oraz komandytariuszy lub akcjonariuszy, posiadających 2/3 sumy komandytowej lub kapitału zakładowego.

2) Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową wymaga w przypadku wyboru formy spółki partnerskiej lub jawnej wymaga zgody wspólników posiadających 2/3 kapitału zakładowego, a w przypadku spółki komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej wszystkich tych, którzy w przekształconej spółce będą komplementariuszami.

3) Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową wymaga:

  • zgody połowy wspólników większością 3/4 głosów,
  • posiadania zatwierdzonego sprawozdania finansowe za co najmniej 2 ostatnie lata obrotowe,
  • pokrycia całkowitego kapitału zakładowego spółki przekształcanej.

4) Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową wymaga tylko zgody wszystkich wspólników.

 

doradca_podatkowy

ZOBACZ TAKŻE: „Spółki w pigułce