Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Przechowywanie dokumentów księgowych

To ile należy przechowywać dokumentacje w firmie regulują przepisy prawne. Kwestię dokumentów księgowych reguluje Ustawa o Rachunkowości, a dokumentów podatkowych Ordynacja Podatkowa.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości zatwierdzone już, roczne sprawozdania finansowe są jedynymi dokumentami, które trzeba przechowywać bezterminowo.

Przez 5 lat przechowywać trzeba wszystkie dokumenty księgowe – dowody księgowe czy księgi rachunkowe ponieważ stanowią one podstawę do ustalania wysokości zobowiązań podatkowych. Ważne są papiery dokumentujące środki trwałe w budowie, umowy handlowe, mowy z bankami itd.
5 lat przechowywać trzeba także zeznania podatkowe zamykające rok obrachunkowy, dokumenty inwentaryzacyjne oraz kartoteki wynagrodzeń pracowników.

Okres przechowywania liczy się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dokumenty dotyczą. W przypadku dokumentów podatkowych początek okresu przechowywania stanowi początek roku następującego po roku obrotowym, na który przypadał termin płatności danego podatku.