Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Prokura

prokuraProkura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa przyznawanym osobie fizycznej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurent). Udzielić go może każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przyznanie prokury upoważnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych, które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem zbywania i obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne jest pełnomocnictwo szczególne.

Prokura występuje w różnych rodzajach. Może być:

  • prokura samodzielna/samoistna – prokurent działa samodzielnie,
  • prokura łączna – dla dokonania czynności prawnej konieczne jest współdziałanie wszystkich prokurentów,
  • prokura łączna nieprawidłowa -polegająca na tym, że dla dokonania czynności konieczne jest współdziałanie prokurenta z inną osobą, która nie jest prokurentem,
  • prokura oddziałowa – zakres umocowania prokurenta ograniczony jest do zakresu spraw, które są wpisane do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Do odwołania prokury wystarcza oświadczenie jednego wspólnika lub członka zarządu. Prokura wygasa także na skutek wykreślenia z rejestru, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, przekształcenia przedsiębiorstwa, śmierci prokurenta lub w skutek częściowej lub całkowitej utraty zdolności do czynności prawnych przez prokurenta.