Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Pełnomocnictwo i pełnomocnik

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna o charakterze upoważniającym. Przepisy Kodeksu Cywilnego wyróżniają jego trzy podstawowe typy:

1) PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE obejmujące czynności zwykłego zarządu;
2) PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności;
3)PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej;

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia.

Ustanowione pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane chyba, że mocodawca zrzekł się odwołania oczywiście z przyczyn uzasadnionych prawnie. Umocowanie wygasa również wraz ze śmiercią mocodawcy bądź pełnomocnika. W każdej sytuacji odwołania, pełnomocnik zobowiązany jest (o ile jest to możliwe) zwrócić wszystkie dokumenty.

Pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym nie musi być adwokat ani radca prawny.
Jeśli natomiast chodzi o pełnomocnika w procesie karnym, to może go ustanowić strona inna niż oskarżony.

Udzielane pełnomocnictwo przez przedsiębiorcę innej osobie nazywane jest prokurą, która podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców, gdyż obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.