Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Naczelny Sąd Administracyjny

NSA jest organem sądowym sprawującym kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami.

Kontroli podlegają:
– organy samorządu terytorialnego i zawodowego;
– organy terenowe;
– organy administracji rządowej
– inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publiczne

Naczelny Sąd Administracyjny:
1. Rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.
2. Podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
3. Podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie administracyjnosądowej.
4. Rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.
5. Rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA na mocy odrębnych ustaw.