Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Kim jest prokurent?

Zastanawiaprokurentsz się kim jest prokurent?

Prokurent to ktoś, kto posiada pełnomocnictwo zarządu spółki. Ma on prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Prokurentem zostać może osoba fizyczna, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Z racji szczególnego zaufania pomiędzy pełnomocnikiem a mocodawcą, niemożliwe jest, by prokurentem była osoba prawna.

Zakres działania prokurenta określa kodeks cywilny:

Art. 61.

  • par. 1. Prokura upoważnia do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zarobkowego. Prokurent ma więc umocowanie nie tylko do zwykłych czynności, lecz także przekraczających zwykły zakres, jeżeli one tylko mogą mieć związek z przedsiębiorstwem.
  • par. 2. Do zbycia przedsiębiorstwa, wydzierżawienia i ustanowienia na niem prawa użytkowania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości potrzeba wyraźnego upoważnienia. W przypadku zbywania nieruchomości potrzebne jest za każdym razem pełnomocnictwonotarialne.
  • par. 3. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Paragraf ten oznacza, że jakiekolwiek ograniczenie prokury przez mocodawcę nie wywiera skutków prawnych wobec osób trzecich, a zatem dla kontrahenta spółki handlowej prokurent zawsze będzie działał w granicach swego ustawowego umocowania. Zapis ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, bowiem dzięki niemu kontrahent nie musi za każdym razem indywidualnie oceniać zakresu umocowania prokurenta, jest on ustawowo określony i nie może być zmieniany. Ograniczenia będą jednak wywierały skutek między prokurentem a mocodawcą, naruszenie ograniczeń przez prokurenta będzie stwarzać podstawy do jego odpowiedzialności wobec spółki,

Natomiast nieważna jest czynność prawna gdy prokurent świadomie i zamierzenie działa na niekorzyść mocodawcy w zmowie z osobą trzecią.

Prokurent jest więc pełnomocnikiem, a pełnomocnik prokurentem.