Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Ile wynosi i komu przysługuje dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy – świeżo wprowadzone świadczenie w wysokości 1400 zł miesięcznie, które może zostać wypłacone za okres od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Właśnie dlatego bardzo często pojawiają się pytania odnośnie tego, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o dodatek solidarnościowy?

Zgodnie ze sporządzonym projektem ustawy świadczenie to przysługuje osobom, które utraciły zatrudnienie po 15 marca 2020 roku poprzez to, iż pracodawca rozwiązał umowę za wypowiedzeniem, bądź po prostu jej nie przedłużył i automatycznie uległa ona rozwiązaniu. Jedynym warunkiem jest to, aby dana osoba w 2020 roku podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu stosunku pracy przez okres co najmniej 60 dni.

By móc otrzymać zasiłek solidarnościowy, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Wnioski złożone po tym tym terminie, nie będą rozpatrywane.

We wniosku muszą znaleźć się:
a) dane osoby uprawnionej
– imię oraz nazwisko
– numer PESEL, bądź rodzaj, serię i numer dowodu tożsamości,
b) dane pracodawcy, gdzie dana osoba była zatrudniona
– imię i nazwisko/skrócona nazwa
– numer NIP, bądź ewentualnie numery PESEL i REGON,
c) oświadczenie odnośnie spełnienia warunków do ubiegania się o dodatek solidarnościowy,
d) oświadczenie o kwocie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych/stypendium,
e) wskazanie numeru rachunku płatniczego osoby uprawnionej,
f) informacje niezbędne do ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego,
g) podpis osoby uprawnionej.

Wnioski składać można za pomocą profilu informacyjnego, który został utworzony w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, bądź podpisem elektronicznym.

One Comment
  • Zostaw komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

    Call Now