Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Czym są aktywa?

Aktywami nazywamy wszystkie środki finansowe w firmie, pozyskane w przeszłości, mogące dać zyski finansowe w przyszłości. Aktywa można podzielić na dwie grupy: aktywa trwałe oraz obrotowe.

Aktywa trwałe to takie, które pozostają w firmie przynajmniej 12 miesięcy. Takie aktywa dają zysk w dłuższym okresie. Do tej grupy zaliczamy aktywa niematerialne (prawa majątkowe, patenty itp.), jak i materialne (nieruchomości, maszyny, żywy inwentarz). Oprócz tego do aktywów trwałych możemy też przypisać należności i inwestycje długoterminowe, które przyniosą nam zysk w perspektywie dłuższej, niż jeden rok.

Aktywa obrotowe to taki rodzaj aktywów, które mogą przynieść zysk w terminie krótszym niż 12 miesięcy. Mogą to być na przykład krótkoterminowe rozliczenia okresowe lub należności, które wymagają uregulowania w najbliższych dwunastu miesiącach

Aktywa firmy mogą być pozyskiwane z różnych źródeł – wyodrębnia się ich dwa główne rodzaje: kapitał (który odzwierciedla udziały wspólników w firmie) i zobowiązania. Te źródła, wpisane do bilansu przedsiębiorstwa, nazywane są pasywami.