Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Arbitraż

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej mogą występować spory związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umów. W takiej sytuacji zamiast korzystać z sądów powszechnych można skorzystać z sądu polubownego, czyli arbitrażu.
Arbitraż stanowi alternatywę dla bardzo kosztownego, czasochłonnego oraz niekoniecznie kompetentnego sądownictwa powszechnego. Jest szybszy, działa sprawniej, charakteryzuje go poufność postępowania. Co więcej, aby spór został rozstrzygnięty przy pomocy arbitrażu strony muszą wyrazić na to zgodę w umowie, która będzie łączyć strony.
Bardzo ważne jest, że na umowie musi znaleźć się zapis na sąd polubowny. Kolejno musimy wskazać przedmiot sporu bądź stosunek prawny, z którego spór wyniknął.
W arbitrażu zazwyczaj każda ze stron wybiera swojego arbitra. Oni z kolei wybierają arbitra przewodniczącego i to właśnie ten skład rozstrzyga spór w oparciu o wcześniej ustalone zasady.